Sleva
-50 %
sleva

H2O OXI PURE

(tekutá oxidace vody pro bazény a vířivky)
Je tekutá oxidace vody pro domácí ( kryté i nekryté) bazény a vířivky. Má výrazný a  dlouhodobý účinek. Je vhodná i pro dětské bazény.

Bezbarvá kapalina, která nevykazuje zápach. Má výborné oxidační vlstnisti díky kterým dodává vodě potřebný kyslík. Přípravek obsahuje peroxid vodíku.

Dávkování:
  • Startovací dávka 150 ml/ 1m3 ) 1 000l)
  • Pravidelná dávka každých 5-7 dnů 50 ml/ 1m3 ( 1 000l)
  • Šoková dávka 300 ml/ 1 m3 ( 1 000 l)


 
 
Bezpečnost a první pomoc:
 
Signální slovo:
Nebezpečí
Standardní věty o nebezpečnosti:
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H315 Dráždí kůži.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P220 Uchovávejte odděleně od oděvů a jiných hořlavých materiálů.
P261 Zamezte vdechování plynu/ mlhy/ par/ aerosolů.
P280 Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle/ obličejový štít.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte
kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P311 Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/ lékaře.
P501 Odstraňte obsah/ obal předáním zařízení schválenému pro likvidaci odpadů.
 


Sleva 50 %
Dodací lhůta: Skladem
Doprava nyní zdarma
Všechny ceny jsou uvedeny včetně 21% DPH
H2O OXI PURE 1l
129 Kč
65 Kč
Ks
H2O OXI PURE 5l
321 Kč
161 Kč
Ks
H2O ANTIFOAM

H2O ANTIFOAM

( Odpěňovač )
169 Kč
Koupit
akce
H2O 90 PACK sada

H2O 90 PACK sada

(kompletní sada na ošetření vody ve vířivce)
2 250 Kč
Koupit
H2O OXI PURE

H2O OXI PURE

(tekutá oxidace vody pro bazény a vířivky)
Původní cena 129 Kč vč. DPH
Sleva 50 %
-64 Kč vč. DPH
64 Kč
Koupit
sleva
pH + polymer test

pH + polymer test

(tester pro 120 stanovení pH vody a koncetrace dezinfekce ve vodě)
548 Kč
Koupit
Polymer test

Polymer test

(tester pro 120 stanovení koncetrace dezinfekce ve vodě)
459 Kč
Koupit
pH test

pH test

(tester pro 120 stanovení pH vody)
199 Kč
Koupit
H2O pH minus

H2O pH minus

(snížení pH vody)
129 Kč
Koupit
H2O SPA CLEANER

H2O SPA CLEANER

(čistič cirkulačního potrubí vířivek)
399 Kč
Koupit
H2O pH plus

H2O pH plus

(zvýšení pH vody)
125 Kč
Koupit
H2O CLEAR

H2O CLEAR

(oxidace pro vířivé vany)
339 Kč
Koupit
H2O WHIRLPOOL

H2O WHIRLPOOL

(bezchlorová dezinfekce pro vířivky)
579 Kč
Koupit
H2O OXI

H2O OXI

(oxidace vody v bazénu)
529 Kč
Koupit
H2O FLOCK

H2O FLOCK

(vyvločkování drobných nečistot)
129 Kč
Koupit
H2O POOL SHOCK

H2O POOL SHOCK

(bezchlorová šoková dezinfekce)
399 Kč
Koupit
H2O POOL

H2O POOL

(bezchlorová dezinfekce pro bazény)
329 Kč
Koupit
H2O 60 PACK sada

H2O 60 PACK sada

(kompletní sada na ošetření bazénové vody)
1 550 Kč
Koupit